Är kultur viktig?

 Torsdag 19/4 ägde HKKVs och föreningen Huddinge Kulturhus politikerdebatt rum. Drygt trettio personer hade samlats för att få del av Huddinges politikers tankar kring kommunens kulturpolitik.

På scen fanns Love Bergström,(m), Lisa Alexandersson (c),Vibeke Bildt (L),  Jonatan Spejare (V) Rasmus Lenefors (s), Dennis Åström Ullström (kd), Lars Björkman (hp) samt moderatorn Madeleine Engfeldt-Julin, HKKV.

Samtliga politiker tyckte att kulturverksamhet är viktig men ingen utom s och v var beredda att satsa ytterligare resurser.  Man ska vara medveten om att Huddinge ligger långt från toppen när det gäller satsningar på kulturverksamhet. Huddinge ligger på 24:e plats av 26 kommuner i Stockholms län när det gäller anslag till kulturverksamheten(2016). Kommunens nettokostnad per invånare har stadigt sjunkit från 2013 och när det gäller andel av totala verksamhetskostnader ligger Huddinge sämst till i hela länet 1,3%.

Nytt kulturpolitiskt program

Samtidigt har man inom kommunen tagit fram ett nytt kulturpolitiskt program som ska gälla 2018-2023. Ett program som ska klubbas i maj i år. Det är ett ambitiöst program som ska gälla alla förvaltningar. I programmet beskrivs bl a  kulturverksamheternas roll för att uppfylla Huddinges vision – nämligen att Huddinge ska vara ”en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo i, besöka och verka i”.  Kulturens roll beskrivs enligt följande;  ”Såväl det strategiska kulturarbetet som kulturverksamheterna i Huddinge bidrar till uppfyllandet av visionen genom att vara medskapande till socialt hållbara platser att leva, studera, arbeta och tillbringa sin fritid på. Kultursektorn erbjuder, tillsammans med föreningslivet och folkbildningen, ett brett och tillgängligt utbud med hög kvalitet och kreativitet som främjar delaktighet och tillit. Kulturella mötesplatser är en grundförutsättning för en levande och dynamisk kommun.” I kommunens budget för 2018  finns dock inte några ytterligare resurser än tidigare  annat än att förvaltningen  får tillgodogöra sig de pengar som kommer in från de nyligen införda föreningstaxorna för drift och bemanning av nämndens tillkommande anläggningar.

När ekonomin kom på tal sa flera debattdeltagare att kulturen ofta får stryka på foten för andra behov som bedömdes viktigare. Endast s och v var beredda att satsa mer resurser på kulturen.Rasmus Lenefors (s) talade om kulturens roll som ett mått på samhällets välstånd. Han ville bl a se att man ger mer resurser till kulturen samt att 1%-regeln införs och att de lokala konstnärerna ska ha förtur till kommande offentliga konstuppdrag.  Något som socialdemokraterna före debatten gått ut med i ett pressmeddelande. Det kan tilläggas att flera av debattdeltagarna uttryckte sitt stöd för 1%-målet. Vibeke Bildt (l)  som är nämndens ordförande mfl underströk vikten av att använda de pengar som finns på bästa sätt dvs så effektivt som möjligt. Föreningarna uppmanades dels att söka arrangemangsbidrag men också att söka bidrag från andra håll. Kommunen kunde vara behjälplig om man vill söka EU-bidrag.

Stödjer sig på ideella krafter

En diskussion utspann sig kring de insatser som den ideella sektorn gör. Kommunen har lagt ut en del av de arrangemang som man ansvarade för tidigare till föreningarna. Detta har både goda och dåliga sidor. Det för med sig större ansvar för föreningarna med mer ”gratis” tid som man får ägna åt arrangemangen, en osäkerhet när det gäller medel men samtidigt ett större engagemang hos föreningen som också har friare händer. En bra affär för kommunen så länge som de ideella krafterna kan ställa upp. I detta sammanhang diskuterades problemet med att yngre inte gärna engagerar sig och är beredda att uppoffra sin lediga tid på samma sätt som den äldre generationen. Flera föreningar var missnöjda med att kommunen tagit bort servicen med affischering i hela kommunen. Anslagstavlorna ser nu bedrövliga ut och ytterligare tid måste läggas på att ha koll att föreningens affischer verkligen sitter uppe och inte rivits ner t ex. Däremot tyckte man att föreningscentret med kopiator i centrala Huddinge var bra även om även detta tar av den ideella tiden jämfört med att hämta en färdig trycksak hos tryckeriet som tidigare.

Kulturhus?

Under debatten berördes också de kreativa näringarna i kommunen. Något som politikerna ville stödja i samarbete med näringslivsavdelningen i kommunen. Flera av partierna har ifört fram idén om ett kulturhus. Det senaste har varit att upprätta ett kulturhus som en del av förslaget till uppförande av Operans och Dramatens verkstäder i Flemingsberg. Det slaget är troligen över. Det ser ut som om att det är Sundbyberg som går segrande ut striden. Tittar man i statistiken ligger Sundbyberg på 4:de plats i länet när det gäller satsningar på kultur och satsar 2,8% av sina totala verksamhetskostnader, dvs mer än dubbelt så mycket än Huddinge, på kultur. Det är inte sagt att detta har något samband men man kan ju ta sig en funderare…

Både publik och politiker var avslutningsvis överens om att debatten fört det goda med sig att även om man inte tycker lika så är det värdefullt att lyssna på varandra och få kontakt. Så varför inte upprätta ett föreningsråd i kommunen?

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.